Inventeringen ska bedrivas på utvalda platser i Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner under tre perioder mellan maj och augusti. Infångandet genomförs med håv och fjärilarna kan även komma att placeras i glasburkar för artbestämning, skriver länsstyrelsen i ansökan.

Violett guldvinge finns ofta på mineralrika myrar, slåttermarker, artrika vägkanter och kraftledningsgator.

Inventeringen ingår i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete i "Åtgärdsprogram för hotade arter", som syftar till bevara hotade djur och växter. Bakgrunden är riksdagens miljömål ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Violett guldvinge är fridlyst och upptagen i artskyddsförordningen.