Region Norrbotten meddelade i dag att man slutar att rapportera antalet bekräftade smittofall på sin hemsida. Ett utmärkt beslut.

När coronakrisen ännu var i sin linda och smittofallen endast återfanns bland återvändande utlandsresenärer som testades efter uppvisade symtom var det en rimlig policy. Men i åtminstone runt två veckor har vi haft en allmän och snabb smittspridning i landet. Norrbotten är inte Stockholm, men antalet smittade här uppe överstiger med säkerhet vida det bekräftade antalet fall.

Att då aktivt fästa uppmärksamhet vid de bekräftade fallen, i dag 29 personer i Norrbotten, blir då missvisande och gör att folk får svårare att fatta vad som faktiskt är ganska svåra beslut. För det är inte lätt att ställa in en resa till ett av barnens bröllop, eller en tur för att hälsa på föräldrahemmet under påsken. Det är lättare att fatta ett ansvarsbeslut att låta bli om man vet att antalet smittade i länet förmodligen ligger kring 3 000 - 5 000 personer, vilket är regionens uppskattning och som förefaller rimlig, än om man tror att det är 29 stycken.

Detta är förmodligen den mest antiklimaktiska kris vi någonsin kommer att möta. Många som har eller kommer att ha covid-19 kommer aldrig att veta om det. Det blir inga bra historier av den heller. "Farfar, hade du covid? Jag vet faktiskt inte, Pelle. Men jag gjorde min medborgerliga plikt och stannade hemma tre veckor med nästäppa och 0,2 graders eventuell feber."

Att så många aldrig kommer att med säkerhet veta om sin delaktighet i krisen gör den förrädisk och svårhanterlig. Då är det extra viktigt att det offentliga är noggranna och exakta i sin kommunikation. Region Norrbotten har därför agerat mycket föredömligt.

Samtidigt är det viktigt att information inte döljs från medborgarna. Det är skillnad mellan att framhålla och att inte presentera information alls. Det är en svår balansgång, men att helt sluta presentera uppgifterna snarare än att sätta dem i perspektiv är inte oproblematiskt. En kris är också ett informationskrig och det cirkulerar gott om direkta felaktigheter. Det saknas heller inte aktörer som är villiga att använda krisen för att försämra tilliten i samhället, mellan människor och mellan människor och myndigheter. 

Det är därför viktigt att påpeka att denna statistik alltjämt är tillgänglig även framgent via Folkhälsomyndighetens hemsida. Detta är också något som Region Norrbotten gjorde.

Bilden av att myndigheterna undanhåller information från folket som enbart ska lita på uppskattningar som man kanske inte förstår bakgrunden till är dock en riktig krutdurk. Sverige står förhållandevis väl rustat mot dylika desinformationskampanjer, men varje människa som blir lurad av dem är en påtaglig förlust. 

Därför är det viktigt att med viss frekvens påminna om tillgängligheten även fortsättningsvis, samtidigt som man förklarar vad man tror att den verkliga numerären är och i grova drag varför man gör den uppskattningen.

Det är svåra avvägningar som måste göras men regionen har hittills gjort en god insats.