Norrbottens nya regionledning kan inte bortse från sitt ansvar

3 juni 2019 06:00

”Jag vill inte ha ert hopp.

Jag vill inte att ni ska vara hoppfulla.

Jag vill att ni ska gripas av panik.

Och känna den rädsla jag känner varje dag.

Och sen vill jag att ni ska agera.

Agera som ni skulle göra i ett krisläge.

Jag vill att ni ska agera som om huset stod i brand - för det gör det!”

Detta ett citat av klimataktivisten Greta Thunberg, 16 år, som genom sitt engagemang har inspirerat ungdomar över hela världen till demonstrationer och klimataktioner.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Vår värld riskerar att gå mot en global uppvärmning som överstiger 2 grader. Detta får inte ske. Därför måste Norrbotten ha en plan för hållbar utveckling!.

I den nationella planen för Agenda 2030 står det att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

För att lyckas i omställningen till ett fossilfritt land måste alla samhällsaktörer samverka, det vill säga alla kommuner och regioner inklusive Norrbotten.

Samtidigt måste vi aktivt arbeta för att minska samhällets sårbarhet och identifiera områden där vi behöver göra insatser för att kunna möta klimatförändringarnas effekter.

Region Norrbotten har under 2018 antagit de fyra hållbarhetsprinciperna och blivit medlem i världens största nätverk för hållbar utveckling, SEKOM, Sveriges ekokommuner. Det ställer krav på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vår uppgift är att arbeta för att Norrbotten utvecklas till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart län.

Vi har fått ett uppdrag av regeringen.

FN:s toppmöte 2015 antog 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Därefter har Sverige antagit nationella mål. Regioner och kommuner har fått ett uppdrag att anta en plan utifrån dessa mål. En regional utvecklingsstrategi som därmed är Norrbottens bidrag till Agenda 2030.

Norrbottens nya regionledning kan inte bortse från sitt ansvar. Den strategi som fullmäktige har antagit måste nu bli verkstad och konkretiseras. Till exempel måste vi i Norrbotten aktivt verka för att skydda Arktis mot exploatering. Det finns starka krafter inom EU och andra länder som vill utnyttja Arktis för nya handelsvägar och utvinning av dess råvarutillgångar. All utvinning av fossil energi måste stoppas eftersom gränsen för vårt klimat redan är överskriden.

Arktis är känsligt för all miljöpåverkan, därför kan vi inte acceptera att länder nyttjar Arktis för sin egen vinning skull.

Norrbotten måste arbeta för bevarande av våra älvar, sjöar samt Bottenvikens mångfald, för ett bevarande av det marina livet. Vi måste arbeta mot övergödning och för en giftfri miljö. Därför måste vi avvisa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviken.

Eftersom vi måste stoppa utsläppen av växthusgaser behöver det fossilfria resandet öka och regionen kan möjliggöra elbilsanvändningen med en utbyggd laddinfrastruktur samt begränsa flygresandet så länge det inte är fossilfritt. Till och med de största klimatbelastande norrbottniska företagen LKAB och SSAB jobbar aktivt med att komma ifrån fossilberoendet.

Vi har tio år på oss att vända utvecklingen. Därför krävs åtgärder nu. Om vi ska kunna se våra barn och barnbarn i ögonen imorgon och nästa dag måste vi kunna säga att vi gjorde allt vi kunde!

Christina Snell Lumio (V),

ledamot, regionfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!