Kom och prata om Norrbotniabanan

22 oktober 2019 06:00

Svar på Hans Tirséns insändare "Kommunens information vilseleder Luleåborna", publicerad i Kuriren 17 oktober. 

Vi är glada och stolta att få presentera en översiktsplan i digital form för Lulebor, intressenter och näringsliv. Vår målsättning är att den ska vara tydligare med vad vi i Luleå kommun vill åstadkomma i ett tidsperspektiv till år 2050. 

Översiktsplanen följer Boverkets nya ÖP-modell som visar tre aspekter för samhällsutveckling: Utvecklingsstrategi, Användning samt Värden och hänsyn. Det betyder att vi ska tydligt visa vad kommunen vill fram till år 2050 samtidigt som vi ska ta hänsyn till exempelvis allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer. På utvecklingskartan redovisas det alternativ som Luleå kommun önskar för Norrbotniabanan. I den digitala översiktsplanen visar vi under Hänsyn båda korridorerna för Norrbotniabanan, västra och östra. Det betyder att vi ska ta hänsyn till båda alternativen till dess att ett beslut om Norrbotniabanans dragning är fattat.

Vi ser ett stort samhällsekonomiskt värde, inte bara för Luleå utan för hela regionen, av att förbinda tågtrafiken med flygtrafiken. Det gynnar den regionala utvecklingen och inte minst utveckling av bebyggelse i Luleå. 

Tisdagen den 22 oktober klockan 18.30 bjuder vi tillsammans med Norrbotniabanegruppen, Trafikverket, Luleå näringsliv och Luleå hamn in till ett samtalskafé på Vetenskapens hus. Där ges möjlighet att fördjupa samtalet om Norrbotniabanan och vad det innebär för Luleå. Alla är varmt välkomna att delta!

Ta del av förslaget till ny översiktsplan på vår webbplats: www.lulea.se/op2020.

Maria Nordgren, samhällsutvecklingschef, Luleå kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial