Svar på det öppna brevet från Nätverket Nato ut ur Norrbotten.

EU:s grundlag, Lissabonfördraget är unikt såtillvida att det är den enda grundlag i världen som förespråkar militär upprustning. I artikel 42 punkt 3 står det ”Medlemsstaterna förbinder sig att gradvis förbättra sin militära kapacitet.” Man vill också stärka försvarsmaterielsamarbetet och ”skapa en konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterialmarknad”.

Militär upprustning är både en stormaktsambition och en lockande affärsmöjlighet för EU.

Lissabonfördraget fastslår att ett gemensamt försvar ska bildas och att EU ska kunna agera militärt runt om i världen. EU har sedan några år en så kallad battlegroup, en stående militär styrka som är avsedd för detta ändamål.

Det blir omöjligt att se denna styrka som någonting som är skilt från Nato, då de flesta EU-länder samtidigt är medlemmar i Nato.

Vänsterpartiet är motståndare till EU:s utveckling mot en militär stormakt. Vi är anhängare av svensk alliansfrihet fullt ut. Vi vill inte hyra ut Norrbotten åt främmande länders militärer.

En ökad internationell militär verksamhet i Norrbotten har konsekvenser för vår egen säkerhet. Norra ishavet är ett tänkbart framtida konfliktområde på grund av de stora olje- och gastillgångar som finns där.

Den militära uppbyggnaden i Norrbotten kommer också i konflikt med andra intressen. Den är svår att förena med en ökad turism, samisk kultur och friluftsliv. Redan idag lägger militära intressen hinder för utbyggnad av vindkraft. Militären konkurrerar med jord- och skogsbruk och rennäringen om utrymmet.

Norrbotten går en bättre framtid tillmötes genom att avvisa den militära uppbyggnaden. Vi behöver ett militärt försvar som är folkligt förankrat med allmän värnplikt och som i första hand är inriktat på försvar av Sverige.

Norrbottens framtid ligger i att satsa på andra näringar som ger fler arbetstillfällen, långsiktig ekologisk hållbarhet och gynnar internationell avspänning. Nordkalottsamarbete och ett ökat ekonomiskt och kulturellt samarbete i Barentsregionen ger en bättre och hållbarare framtid än militär uppladdning.

Därför stödjer Vänsterpartiet parollen kravet ”Nato ut ur Norrbotten”.