Har skolans storlek betydelse?

4 april 2019 06:00

Stor eller liten skola? Det här är en fråga som jag funderat mycket på. Hur stor är en stor skola? Vad menas med liten skola? Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en studie om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat (rapport från maj 2018). I studien skriver SKL att det inte finns någon tydlig definition på stor eller liten skola. Det beror på sammanhanget, dvs hur kommunen ser ut i övrigt. SKL har dock kategoriserat skolenheter i fyra grupper utifrån elevantal:

De minsta skolorna 0-99 elever

De små skolorna 100-199 elever

De mellanstora skolorna 200-399 elever

De stora skolorna 400 elever och mer

Luleå har totalt 36 grundskolor varav sju skolor tillhör de minsta skolorna, 14 små skolor, 14 mellanstora skolor och en skola som kategoriseras som en stor skola. Totalt 58 procent av Luleås skolor har färre än 200 elever och endast 3 procent, det vill säga en skola, har fler än 400 elever.

När vi statistiskt jämförs med andra kommuner tillhör Luleå gruppen större städer. Utifrån det sammanhanget har vi små skolenheter i Luleå. Det bidrar till att vi har höga kostnader. Större enheter är mer kostnadseffektiva än små och i dag när behoven i välfärden ökar behöver vi relatera kostnader mot uppnådda resultat när strategiska beslut tas. Det är grunden till de förslag vi inom skolan i Luleå tagit fram för en budget i balans.

Enligt SKL:s studie så finns det en begränsad betydelse vad gäller skolstorlek och utbildningsresultat.

I kommungruppen (större städer) har flera kommuner lika bra eller bättre resultat utifrån socioekonomi än Luleå och samtidigt har de lägre kostnader och är alltså mer kostnadseffektiva. De har en högre genomsnittligt antal elever i sina skolenheter.

Oavsett skolstorlek handlar det om skolans inre arbete, det är det som har betydelse för resultatet. Det fantastiska arbete som alla rektorer, lärare, förskollärare och pedagoger gör! Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden. Tillsammans gör vi skillnad!

Maarit Enbuske, skolchef, Luleå kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!