I vår, för övrigt, välordnade stad (Luleå) har jag som funktionshindrad svårt att ta del av alla miljöer som förgyller sommaren och ledigheten för de flesta. I sju år har jag upplevt Luleå från min rullstol och konfronterats med det som försvårar mitt deltagande i det som sker i det offentliga rummet. Besvärande höga trottoarkanter tvingar mig att färdas ute i trafiken till andra trafikanters uppenbara irritation. Vid gatukorsningarna är trottoarkanterna avfasade för cyklister men icke för funktionshindrades hjälpmedel. Trösklar in till offentliga lokaler såväl som affärslokaler, signalerar; ”rörelsehindrade icke välkomna!”

Enligt konventionen gällande diskriminering av personer med funktionshinder är det icke tillåtet att förorsaka detta. Denna konvention är ratificerad av Sveriges riksdag genom antagande av prop: 2008/09:28 om ratificering av FN konv 206-12-13 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.