Fria ord:Skrota planerna på skrotåtervinning

9 november 2019 06:00

De senaste 20 åren har bilismen och den tunga trafiken ökat genom Bergviken i Luleå. De som håller fartgränsen kan vi räkna på ena handens fingrar.

Stoppa den tunga trafiken genom området. Gång efter annan har vi fastighetsägare och vi som bor här på Björkgatan och Blomgatan protesterat – men för döva öron.

Nu vill Luleås politiker släppa in en – vad man själva klassar som – miljöfarlig verksamhet i området. Vi är inte ens tillfrågade. Men vi som bor här säger bestämt nej! Det räcker nu. Inte ett tungt fordon tll, inte fler bilar. Stoppa trafikbullret, minska avgaserna och luftföroreningarna. Gör istället något åt trafikplaneringen i Luleå.

Vi här på Bergviken vill få full information om omfattningen av den verksamhet som planeras i Postens gamla lokaler; Återviningshantering av elektriska varor och elektronik.

Det är mycket märkligt att Luleå kommun väljer att flytta hela återvinningscentralen från Kronan till Lilla Mjölkuddsberget, bland annat av miljöhänsyn till människorna som ska bo och redan bor i det nygyggda Kronandalen. Samtidigt kommer förslaget att el- och elektronikskrot ska sorteras och återvinnas i Bergviken, nästan mitt i Luleås centrala delar. Ett huvudlöst förslag!

När kommer politikerna i Luleå att informera oss här i Bergviken om omfattningen/volymerna av avfallshanteringen? Hur många fler tunga fordon kommer att trafikera Björkgatan och Blomgatan? När har ni tänkt berätta för oss som bor här?

Luleå tillhör de kommuner i Sverige som, tillsammans med Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Uppsala, Norrköping och Jönköping, överskridit EU:s gränsvärde för PM10, partiklar med en diameter mindre än tio mikrometer. För kvävedioxid har bland andra Luleå, Stockholm, Göteeborg, Umeå och Uppsala överskridit EU:s gränsvärde.

Att sjöstaden Luleå är en liten stad garanterar inte att vi har få föroreninggar i luftmiljön. Detta konstaterade miljöforskare redan för tio år sedan. För bensen, som är ett cancerframkallande ämne, ligger halterna i de flesta städer under miljökvalitetsnormen och dess utvärderingströsklar, men tangerar elleer ligger över miljövalitetsmålet. Vägtrafiken är den stora lokala källan till luftföroreningar. Sjöfart, uppvärmning, vedeldning och industri kan vara andra lokala kälor till luftföroreningshalter i tätorter.

Dessa uppgifter kommer från IVL Svenska miljöinstitutet som sammanst’äller luftmätningarna på uppdrag av Naturvårdsverket.

Idag är dessa siffror i Luleå värre än för tio år sedan.

Vi som redan fått nog

Fastighetsägare på Blomgatan och Björkgatan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!