En lyx på väg att försvinna?

24 maj 2018 06:00

Vi boende i Luleå kommun tar friskt dricksvatten för givet. Vi tar även givet att avloppssystemet fungerar.

Men vill det sig illa är det en lyx på väg att försvinna. Det handlar inte bara om klimatförändringar, översvämningar och dylikt. Nej, problemet är mycket närmare, det handlar om åldrande ledningar och eftersatt underhåll som gör kommunens VA-nät allt mindre hållbart.

I Luleå kommun finns det många mil VA-ledningar, vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar. Då ska vi dessutom komma ihåg att anslutningsledningarna, från huvudledning till fastighet som fastighetsägaren själv står för inte är medräknad.

Sveriges kommuner har plöjt ner åtskilliga miljarder i VA-nät. Problemet är att med stora investeringar följer ett stort underhållsbehov. Förnyelsetakten av VA-näten är underdimensionerade och skötseln många gånger eftersatt.

Säg att Luleå kommun lågt räknat har drabbats av 40-50 vattenläckor per år, det vill säga en vattenläcka i veckan. Varje vattenläcka skulle kosta lågt räknat 50 000 kronor att åtgärda, sluträkningen skulle då hamna på 2,5 miljoner per år. Detta är mycket lågt räknat. Kostnaden för Luleå kommun ligger säkert på närmare 30-40 miljoner.

Sedan får inte vi glömma alla avloppsstopp som kostar mindre men är många fler, som också handlar om stora pengar. En summa som bara kommer att stiga ju äldre VA- nätet blir. Att satsa stora pengar att renovera kommunens VA-nät är en fråga som berör i högsta grad alla kommuninnevånare. Det handlar nämligen om den vardagliga lyxen att kunna skruva på kranen och få friskt och rent dricksvatten i glaset. Luleå byter ut sitt VA-nät i samma takt som övriga kommuner, men det räcker inte. Den genomsnittliga utbytestakten av de svenska VA-ledningarna är i dag 260 år - trots att deras tekniska livslängd är 100 år. Detta gör att vi kommunmedborgare lever med en risk att tappa lyxen med rent, friskt vatten och att kunna spola toaletten och att det inte kommer upp igen på fel ställe.

Vi inom Centerpartiet tycker att detta är en mycket viktig fråga som måste prioriteras i Luleå kommun. Snabbt innan krisen är verklighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!