Därför bjuder vi in till dialog om sund konkurrens

13 september 2019 06:00

En god byggmarknad har fört med sig lycksökare som inte har i branschen att göra.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Norrbotten kommer gemensamt att besöka politiker, myndigheter, upphandlare, konsumenter, entreprenörer och hantverkare.

Sverige växer. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur, fler offentliga lokaler och ökade skatteintäkter till välfärden. Detta är goda nyheter för både arbetstagare och arbetsgivare.

Men de senaste årens höga byggtakt har tyvärr en baksida: Byggkonjunkturen har fört med sig lycksökare som inte har i branschen att göra. Flera rapporter tyder på ett ökat fusk i byggbranschen.

Det handlar till exempel om misstanke om skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen. Så kan vi förstås inte ha det. Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker.

Fackförbundet Byggnads Norrbotten och arbetsgivareorganisationen Sveriges Byggindustrier har ibland olika uppfattningar i vissa frågor. Så ska det vara eftersom vi företräder olika parter.

Men i synen på sund konkurrens är vi helt överens. Att lagar och regler följs ska vara självklart. Konkurrens måste ske på lika villkor. Kollektivavtalen som parterna förhandlar fram ska respekteras.

Tyvärr återstår en hel del arbete innan vi lyckats nå vår ambition. Enligt en färsk undersökning från våren 2019 som Sveriges Byggindustrierna och Byggnads låtit göra finns problem i alla led.

Upphandlare och konsumenter som vill hålla nere sina kostnader väljer för ofta låga priser - utan att kontrollera om regler följs och tänka på att kostnaderna måste betalas i ett annat led.

Därtill kommer hantverkare, bemanningsföretag och entreprenörer som försöker skapa sig fördelar genom att inte betala skatter på rätt sätt, eller genom att inte följa säkerhetskraven.

Om alla aktörer och led i byggprocessen delade Byggnads och Sveriges Byggindustriers syn på sund konkurrens skulle skatter i större omfattning än idag betalas in till vård, skola och omsorg, anställningsvillkoren för de anställda förbättras och säkerheten på arbetsplatserna öka.

Nolltolerans mot fusk gynnar seriösa och hederliga samhällsbyggare. Därför vill vi som parter öka dialogen om dessa frågor.

Under 2019 kommer Sveriges Byggindustrier och Byggnads Norrbotten besöka myndigheter, politiker, stora upphandlare och privata konsumenter, entreprenörer och hantverkare.

Vi är övertygade om att problembilden bland annat handlar bristande kunskaper och insikter - samt avsaknad av tillfredställande uppföljning.

Vill ni ha ett besök och en pratstund så hör gärna av er, så ni också kan vara med och göra er del.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!