Brist på arbetsterapeuter i Norrbotten

27 oktober 2017 06:03

När vi i olika sammanhang möter arbetsgivare inom kommuner och regionen får vi tydliga indikationer på att det är en stor utmaning att rekrytera arbetsterapeuter och att utbudet på arbetsmarknaden är begränsat. Detta gäller hela landet, så också i Norrbotten. Därför måste Region Norrbotten och Norrbottens kommuner bli mer attraktiva arbetsgivare för arbetsterapeuter.

Sacos årliga rapport 2016 "Framtidsutsikte" visar att arbetsterapeut är ett av de yrken som har goda utsikter på arbetsmarknaden nu och framöver. Enligt Arbetsförmedlingen är behovet av arbetsterapeuter stort redan i dag, men fram till år 2035 kommer efterfrågan på legitimerade arbetsterapeuter att öka med cirka 30 procent.

Problemet är att det i dag utbildas för få. Bristen på arbetsterapeuter i Sverige är ett faktum, så även i Norrbotten, och kommer bara att öka i takt med att efterfrågan på arbetsterapeuter ökar mer än tillgången.

Redan idag märker vi att arbetsgivare kontaktar utbildningarna och erbjuder arbete till studenter som närmar sig slutet av sin utbildning. De erbjuder inte bara en tjänst utan det kan även handla om särskilda förmåner som betald vidareutbildning och möjlighet att få ansvar för olika utvecklingsuppdrag.

Orsaken till en ökad efterfrågan på arbetsterapeuter är främst den åldrande befolkningen som skapar ett ökat behov av både förebyggande och rehabiliterande insatser. Men vi ser också ett ökat fokus på hälsofrågor och en generell befolkningstillväxt till följd av en ökad migration.

Både på kort och på lång sikt är den bristande tillgången på arbetsterapeuter ett hot mot att personer ska få de insatser de behöver och har rätt till, en brist som inte bara leder till stort lidande för individen och dennes närstående utan också till stora kostnader för samhället.

Brist på arbetsterapeuter riskerar att leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa i befolkningen. Enskilda medborgare får inte ta del av arbetsterapeuters specifika kunskap när det gäller rehabilitering vid t.ex. långvarig smärta, neurologiska sjukdomar, demens, neuropsykiatriska/psykiatriska diagnoser. Till exempel genom förlängda sjukskrivningsperioder, utanförskap på arbetsmarknaden, ej slutförd skolgång, fler fallskador, fler hemtjänsttimmar och längre vårdtider i slutenvård, samt ökade väntetider för arbetsterapeutiska bedömningar som kan ligga till grund för vilka insatser patienter får samt fastställande av diagnos. Har vi i dagens samhälle råd att inte ta tillvara arbetsterapeuters specifika kompetens?

Om inte arbetsterapeuter erbjuds attraktiva anställningar kommer inte behovet av den ökade efterfrågan på legitimerade arbetsterapeuter att kunna tillgodoses.

Vi vill se att politikerna i Norrbotten ökar resurserna när det gäller att ta vara på den kompetens arbetsterapeuter bidrar med till välfärden.

Vi vill se att Region Norrbotten och Norrbottens kommuner blir attraktiva arbetsgivare för arbetsterapeuter genom att:

# erbjuda löner och arbetsvillkor motsvarande den akademiska kompetensen som legitimerade arbetsterapeuter har

# skapa karriärvägar för att öka attraktiviteten inom yrket och att fler väljer att utbilda sig till arbetsterapeuter.

Ida-Maria Barchéus,

ordförande Norrbottenskretsen, Sveriges arbetsterapeuter

Ida Kåhlin,

ordförande Sveriges arbetsterapeuter

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!