På en kick off på tisdagen presenterades resultatet av ett strategiarbete med det långsiktiga målet att få mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Arbetet startade med strategin "Nära mat" inleddes hösten 2015 initierat av länsstyrelsen, landstinget, länets kommuner samt Lantbrukarnas Riksförbund LRF. Under året har seminarier, analyser och gruppdiskussioner genomförts med en bred uppslutning från hela livsmedelskedjan samt politiker, tjänstemän och privata aktörer.

Fem utvecklingsområden finns vilka man ska arbeta efter de nämaste fyra åren. De är, Kunskap om hållbar mat och folkhälsa, Offentliga aktörer och offentlig upphandling, Konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning,Kompetensförsörjning samt Identitet och stolthet.

– Det här handlar inte om någon "rädda-bonden-strategi säger länsstyrelsens Jenny Bucht. "Nära mat" ska handla om allt i livsmedelproduktion i norr från fjäll till hav.

Artikelbild

| Strategin. Det här är mera än en "rädda bonden"-aktion. Strategin spänner från fjäll till hav, sade länsstyrelsens Jenny Bucht.

I kriteriet Konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning nämns exempelvis att utveckla och synliggöra den samiska matproduktionen.

– Det behövs en samisk matutbildning, säger projektledaren Håkan Stenmark som också slår fast att det är viktigt att naturbruksutbildningar och gymnasiernas livsmedelsprogram kan locka elever

Hushållningssällskapets VD Mikael Kivijärvi anförde:

– Jätteviktigt att vi arbetar med nästa generation matkonsumenter. Det gör vi ju bland annat genom projektet Skolträdgårdar konkretiserade han.

Han nämnde även vikten av samarbete mellan forskarvärlden och näringarna , som på Agro Park i Öjebyn, samt skolor som Grahns naturbruksskola.

Livsmedelsstrategin kommer att föjas upp varje år.

Urval av förslag som nämns i strategin Nära mat:

Starta lärlingsutbildning inom slakt och styckning av ren samt kustfiske. Ta initiativ till att turistföretag, matproducenter och grossister närmar sig varandra. Bjuda in verksamma inom skolan till studiebesök för att öka kunskapen om modern matproduktion Minska matsvinn på skolor och äldreboenden Stärka kunskapen om offentlig upphandling bland upphandlare, producenter och leverantörer. Inventera resurser och fastställa utvecklingsplaner för de gröna näringarna inom kommunerna.Utveckla nya affärs och finansieringsmodeller för matproducenter och matförädlare Undersöka möjligheterna att använda spillvärme till livsmedelsproduktion.