Länsstyrelsen hotar stoppa friskola

Länsstyrelsen hotar med att stoppa Internationella engelska skolan i Södra hamn. Området är olämpligt för skola anser länsstyrelsen.

21 september 2018 05:30

Länsstyrelsen har framfört en rad invändningar mot att Luleå kommun vill ändra detaljplanen för att möjliggöra för skolverksamhet i Södra hamn, i kontorsbyggnaden som Arbetsförmedlingen hyrt in sig i. Fastighetsägaren Diös har skrivit ett 20-årig hyresavtal med Internationella engelska skolan. Skolstarten är planerad redan till höstterminen 2019 och för att det ska bli möjligt har Diös ansökt om ett tidsbegränsat bygglov för lokalerna, så att de ska kunna byggas om till skola trots att detaljplanen inte är ändrad.

Nu hotar länsstyrelsen med att överpröva kommunens beslut att ändra detaljplanen enligt det planförslag som kommunen lagt fram för samråd. Det kan länsstyrelsen göra om beslutet innebär att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Länsstyrelsens skarpt formulerade invändningar gör att skolprojektet drabbats av ett allvarlig bakslag.

– Som jag tolkar det är det väldigt allvarliga synpunkter som länsstyrelsen har framfört, säger kommunens planchef Annelie Granljung.

Kommunen har i veckan haft ett krismöte med fastighetsägaren Diös för att diskutera hur man ska gå vidare.

Länsstyrelsen konstaterar att området är utsatt för bullerstörningar från väg- och järnvägstrafik, industrier och verksamheter, barnens möjligheter att på ett säkert sätt ta sig till skolan till fots, på cykel och med buss har inte utretts, endast hur biltrafiken i området ska ordnas, eventuella markföroreningar har bara undersökts ytligt och att skolgården (friytan) blir för liten i förhållande till antalet elever på skolan.

– Det är stora frågor. Antingen tillskapar man mera mark runt skolan eller så kapar man storleken på skolan. Vi får fundera på vilken väg vi ska gå, säger Annelie Granljung.

Länsstyrelsen anser också att det är olämpligt med ett fyra meter högt bullerplank i stadsmiljön, vilket kommunen har föreslagit för att hålla nere bullernivån på skolgården.

Diös ansökan om tidsbegränsat bygglov skulle ha tagits upp för beslut i tisdags, då miljö- och byggnadsnämnden sammanträdde. Av det blev intet.

– Vi har återremitterat ärendet. Det har kommit in en del nya uppgifter, sade miljö- och byggnadsnämndens ordförande Farida Jamshidi kryptiskt efter sammanträdet.

Vänsterpartiets två ledamöter yrkade på avslag när arbetsutskottet behandlade ärendet.

– Det vi reagerar på är att det är så mycket trafik i området. Det blir ingen bra miljö för eleverna, sade Hans Pettersson (V).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa