Här är yrkesgrupperna som prioriteras

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en lista som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av kommunen om skolor om barnomsorg stängs.

26 mars 2020 15:02

Om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn stängs ner på grund av coronaviruset behöver vissa vårdnadshavare erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka grupper detta kan komma att omfatta. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå, skriver MSB i ett pressmeddelande.

Nedan hittar ni listan på de verksamheter som valts ut av MSB.

1. Energiförsörjning a. produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel, b. produktion och distribution av el, c. produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, och d. produktion, lagring och distribution av energigas. 

2. Finansiella tjänster a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet. 

3. Handel och industri a. handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning, och b. handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet. 

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg a. all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor, b. hantering av avlidna och begravningar, och c. djurhälsovård för tjänstedjur. 

5. Information och kommunikation a. infrastruktur för elektroniska kommunikationer, b. framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation, och c. posttjänster. 

6. Kommunalteknisk försörjning a. produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten, b. avledning och rening av avloppsvatten, c. insamling och hantering av avfall, och d. väghållning. 

7. Livsmedel a. primärproduktion av livsmedel och foder, b. berednings- och förädlingsindustri, c. kontroll av livsmedelsproduktion, och d. produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet. MSBFS 2020:3 3 

8. Militärt försvar a. verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket. 

9. Offentlig förvaltning a. riksdag och regering, b. Regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen, c. bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar, d. myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §, e. regionernas förvaltning, f. kommunernas förvaltning, g. statlig ekonomihantering, och h. barnomsorg och utbildning inom skolväsendet. 

10. Skydd och säkerhet a. rättsväsendet, b. Migrationsverkets förvar, c. statlig och kommunal räddningstjänst, d. bevakningstjänster, e. värdetransporter, f. tull och gränsbevakning och g. alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård. 

11. Socialförsäkringar a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar. 

12. Transporter a. person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Appelgren