Domstol hävde avloppsförbud: Kommunen överklagar domarna

Sex fastighetsägare tog strid mot kommunens avloppsförbud och vann i domstolen. Men miljö- och byggnadsnämnden har överklagat domarna.

15 maj 2019 07:30

Det handlar om den problematiska VA-situationen på Hertsölandet. Miljö- och byggnadsnämnden har förbjudit ett antal fastighetsägare på Hertsölandet att använda sina enskilda avloppsanläggningar, eftersom de är bristfälliga och riskerar att förorena dricksvattenbrunnar på området. Fastighetsägarna har fått förelägganden att åtgärda sina avlopp under 2019-2022, det rör sig om 126 förbud. Sex fastighetsägare överklagade och fick rätt i mark- och miljödomstolen i Umeå, som upphävde förbuden.

Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå har i sin tur gått vidare och överklagat domarna till högre instans.

– Mark- och miljödomstolen ser inte samma risker som vi ser, risken för människors hälsa och kontaminering av vattentäkter, berättade miljöinspektör Johan Eriksson vid det välbesökta informationsmöte som hölls i Hertsöskolans aula på tisdagskvällen.

Det finns också andra skäl, bland annat domstolens syn på miljöinspektörernas arbetsmetod som kommunen vill få prövad i högre instans.

Nu väntar både kommunen och berörda fastighetsägare på ett avgörande besked från mark- och miljööverdomstolen, i första hand om domstolen överhuvudtaget tar upp de sex domarna eftersom det krävs prövningstillstånd. De fastighetsägare som fått ett föreläggande att åtgärda sina avloppsanläggningar redan i år kommer i de flesta fall att få mer tid på sig, det var budskapet från miljöinspektörerna till fastighetsägarna på mötet.

– De måste få en rimlig möjlighet att lösa det, sade Joel Domeij till Norrbottens Media efter mötet.

– Allt beror på hur anläggningen ser ut, det kan finnas enstaka fall där man måste vidta akuta åtgärder, tillade han.

Miljöinspektörerna kommer också att se över de förelägganden där tidsgränsen för åtgärder löper ut under 2020-2022, det kan bli aktuellt med förlängningar av tidsfristen även i de fallen. Det sker en bedömning från fall till fall påpekade Joel Domeij.

Om mark- och miljööverdomstolen inte tar upp de sex överklagade domarna så innebär det ingen förändring för övriga 120 utfärdade förbud, de gäller fortfarande juridiskt.

Hertsölandets byaförening har försökt få utbyggnaden av det kommunala VA-nätet tidigarelagd, enligt kommunens VA-plan och länsstyrelsens föreläggande kommer den inte att vara klar förrän senast 2032. Den överklagan som byaföreningen lämnade in till mark- och miljödomstolen i Umeå har avvisats av domstolen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa