Förbjudna freoner spårade till Kina

De stora utsläpp av freoner i atmosfären som forskare upptäckte förra året har spårats till Kina. Men vilka som använder de förbjudna kemikalierna eller var de har tillverkats vet inte forskarna.

23 maj 2019 19:22

Ända sedan 1987, då freoner förbjöds i det så kallade Montreal-protokollet, har mängden skadliga kemikalier i atmosfären minskat kraftigt. På så sätt har forskarna räknat med att de två stora hål i ozonskiktet som finns över Arktis och Antarktis ska vara "lagade" till cirka 2030 respektive 2060.

Men sedan 2012 har minskningstakten halverats, något som forskare upptäckte förra året. Nu har utsläppen, som riskerar att fördröja lagningen av dessa hål med minst ett decennium, spårats till östra Kina.

Sprutas i hus

Freoner, på engelska CFC, eller klorfluorkarboner, är korta kolväten som var vanliga i drivgaser, exempelvis i kylprocesser, innan de förbjöds 1987. En av dessa, CFC-11 (fluortriklormetan), är extra reaktiv och det är utsläpp av denna freon som forskarna nu spårat till Kina.

Jag tror att vi, genom denna studie, med säkerhet kan säga att Kina är källan till dessa oväntade utsläpp. Vi hoppas att Kina vänder på varje sten för att ta reda på var denna CFC-11-produktion äger rum, säger Clare Perry vid Environmental Investigations Agency (EIA) till BBC News.

Av allt att döma, skriver forskarna i tidskriften Nature där studien publiceras, används de förbjudna kemikalierna inom byggindustrin, när isoleringsmaterial sprutas i bostadshus och andra byggnader.

Hela London

Förutom att freoner bryter ner atmosfärens ozon är de också en mycket potent växthusgas. Ett ton CFC-11 motsvarar runt 5 000 ton koldioxid i atmosfären.

Om vi tittar på de här utsläppen som vi har identifierat till östra Kina, så ser vi att de motsvarar ungefär 35 miljoner ton koldioxid i atmosfären varje år, vilket motsvarar tio procent av Storbritanniens utsläpp eller hela Londons, säger artikelns huvudförfattare, Matt Rigby vid University of Bristol, till Inside Science.

De utsläpp som registrerats från Kina räcker dock inte till för att förklara den totala utsläppsmängden som forskarna upptäckt. Men var de resterande utsläppen kommer ifrån vet de inte. Antagligen från Indien, Afrika eller Sydamerika, gissar forskarna, eftersom det saknas övervakningssystem i dessa områden.

Fakta: Freoner

Freoner är en benämning på vissa halogenerade kolväten. Ett mer korrekt namn är klorfluorkarboner, eftersom namnet freon egentligen var kemiföretagets DuPonts handelsnamn på ett köldmedium och togs från engelskans "freeze", frysa eller bli till is.

Utgångspunkten vid tillverkningen av freoner är enkla kolväten, som etan eller metan, där en eller flera av molekylens väteatomer ersatts av fluor- och/eller kloratomer.

Källa: Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Nilsson/TT