Syftet med detaljplanen var att bygga 3-16 lägenheter, beroende på bostadstyp. Men mark- och miljödomstolen anser inte att antalet bostäder räcker för att upphäva strandskyddet på platsen.

Några privatpersoner överklagade detaljplanen och menade att det inte var lämpligt att förtäta med hus med 8,5 meters nockhöjd i ett område med 1-1,5-plansvillor. De anförde en översvämningsrisk för befintliga fastigheter. De anser att kommunen inte tar konsekvenserna för de intilliggande fastigheterna på allvar då man inte begärt en geoteknisk undersökning innan antagandet av detaljplanen. Det saknas en bullerutredning och skuggstudie.

Kommunen menar att området är svårtillgängligt på grund av sly men privatpersonerna menar att området används av bland andra kanotister, skotrar och längdskidåkare. Kommunen anför att Andra sidan anges som ett prioriterat område i den fördjupade översiktsplanen. Mark-och miljödomstolen anser dock att 3-16 bostäder inte kan utgöra ett angeläget allmänt intresse då det rör sig om ett begränsat antal bostäder. I domslutet står att det inte framkommer varför bostäder måste uppföras i det aktuella strandskyddade området och varför andra lokaliseringar uteslutits. Det är inte visat att det finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet och upphäver detaljplanen.

Domen ska överklagas senast 3 maj. Ett prövningstillstånd krävs för att mark- och miljööverdomstolen ska ta upp målet till prövning.