Ett brott som inte har prövats

Att dumpa snö i vatten är ett brott mot miljöbalken.

Påföljden för brottet kan vara allt från böter till fängelse.

28 februari 2013 06:00

Snö som samlas upp från gatan klassas som avfall och därför finns det strikta restriktioner kring hur massorna ska hanteras. Anledningen är att snön normalt innehåller föroreningar i form av salter, bly och rester från trafiken.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om ett undantagstillstånd för Stockholms stad då de stora snömängderna har vållat stora problem för snöröjningen. Men i Norrbotten har ingen kommun beviljats någon dispens.

- Dumpar man snö i vatten så är det ett brott mot 15 kapitlet och 31 paragrafen i miljöbalken, säger Caroline Carlsson, handläggare på åtgärdsavledningen vid Hav- och vattenmyndigheten.

Om någon bryter mot förbudet mot dumpning kan denne dömas till allt från böter till fängelse. Hur snödumpning bedöms vill hon inte kommentera utan säger att det får i så fall en domstol avgöra.

Men enligt Stig Andersson, åklagare vid riksenheten för miljömål, är det helt omöjligt att svara på.

- Det här var en stor debatt för några år sedan, men vad jag känner till har det aldrig prövats i domstol, säger han.

Så säger lagen

31 § Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon får avfall inte dumpas, vare sig som fast ämne, vätska eller gas. Avfall får inte heller dumpas från svenska fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Avfall som är avsett att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen. Vad som sägs om dumpning gäller också i fråga om förbränning av avfall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!