Samarbete för vattenlivets bästa

Länsstyrelsen, Trafikverket, Skogsstyrelsen, tre skogsbolag, EU samt Havs- och vattenmyndigheten. Med en budget på 80 miljoner kronor ska de tillsammans förbättra livsmiljön för länets vattenlevande djurarter.

26 juli 2012 06:00

-  Ofta när man jobbar med naturvård är det många intressen som drar åt olika håll, men här är alla positiva till insatsen, säger Sofia Perä på länsstyrelsen i Norrbotten.

Projektet går under namnet Remibar och går ut på att hålla länets vattendrag fria från onaturliga blockader, såsom vägtrummor och gamla flottningsdammar. Detta för att ge fiskar och andra vattenlevande djur möjlighet att vandra till nya lek- och matplatser.

-  Det är svårt att mäta effekterna av åtgärderna, men vi ger dem åtminstone en bättre chans att hitta föda och fortplanta sig, säger Sofia Perä.

Bättre effekt
Donald Engström är vägansvarig på SCA, ett av skogsbolagen involverade i projektet. De har även tidigare jobbat med att frigöra vattendrag, men genom samordningen menar han att de nu kan åtgärda dubbelt så många hinder.

- Och så blir det en bättre effekt när man kan öppna upp längre sträckor, säger han.

En annan viktig del i projektet är att sprida information om vandringshinder. Kommuner, ingenjörer, konsulter och så vidare ska veta hur man kan anpassa framtida byggen över vattendrag.

- På 1960-talet när de här skogsvägarna byggdes var det ingen som tänkte på hur fisken påverkades, säger Donald Engström. Men nu är det alltid med i beräkningarna.

Arterna som främst är tänkt att främjas av de obehindrade vattendragen är lax, utter, flodpärlmussla och stensimpa. Att de två sistnämnda arterna anses särskilt skyddsvärda är enligt Sofia Perä ett exempel på EU:s inblandning i arbetet.

- Flodpärlmussla och stensimpa finns det ganska gott om här i Norrbotten, men är desto ovanligare i resten av världen. Det är ett internationellt ansvar över arterna som jag tycker är jättebra, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Tano