Trafikverket byggde om och sanerade spår 7

Boden får ställa sig i kö hos Naturvårdsverket för åtgärder vid Solgårdarna.

-  Jag kan tänka mig att både vi och länsstyrelsen prioriterar saneringen, säger Lars Andersson, kommunens samhällsbyggnadschef.

15 oktober 2011 06:00

Som vi berättade i fredagens tidning har en fördjupad studie visat att fyra ton arsenik finns i ett område i södra Björkelund.

En zon sanerades i början på 1990-talet. Studien visade dock att en yta motsvarande 1,5 fotbollsplan nu måste grävas ur. Den ligger öster om spår 7, ett ensamliggande spår på grusplanen, och mot själva bangården.

Markduk
Så snart som möjligt ska området täckas med markduk och makadam för att skydda omgivningen.

-  Ambitionen är att Trafikverket tar kostnaden, uppger Lars Andersson.

Den del av området som tidigare sanerats är beläget väster om spår 7 och gränsar till grönområdet. Här ska det vara okej och även i grönområdet närmare villaområdet. Deponerade massor längre norrut rörs inte. De är täckta av undervegetation och tät björkskog.

-  Den delen kan bli föremål för sanering senare, säger Holger Hansson-Palo, miljöinspektör. Tills dess får vegetationen vara kvar.

Trafikverket har inte nyttjat aktuella marken.

-  Infranord, Green Cargo, Euromaint och deras underentreprenörer har använt spår 7, förklarar Veronica Henriksson, Trafikverket, t.f chef för Underhållsområde Norr sektion Södra.

Spåret rustades upp för ett år sedan. Då vidtogs mindre åtgärder för att minimera fordons och människors direktkontakt med marken.

- Området har under alla tider varit välkänt som förorenat och vi inväntar den stora saneringen, förklarar Veronica Henriksson. De massor som grävdes ur skickades på deponi. Högarna som finns kvar ska vara rena.

Spåret kvarstår tills vidare. Trafikverket ska dock följa eventuella direktiv från kommunen.

- Om vi hade kunnat skulle vi ha stängt det. Men vi har diskuterat frågan med våra kunder som anser spåret som viktigt.

Dick Elming har bott med sin familj på närliggande Stenhuggaregatan sedan 1980.

- Jag känner mig inte orolig. Absolut inte.

Han pekar ut ett strövstråk som tangerar men inte går över området som ska saneras.

-  Där går alltid mycket folk. Det finns också en stig längre in mot järnvägen.

Området Solgårdarna ligger i södra delen av Björkelund, mellan Björkelundsvägen och bangården. Området användes för impregnering 1940-54. Järnvägsslipers behandlades med CCA-medel och lagrades. CCA är ett träskyddsmedel där koppar-, krom- och arsenikföreningar ingår.

En sanering av det mest förorenade området gjordes 1990-91. Drygt 4.000 kubik förorenade massor grävdes upp och fraktades till Brännkläppen för tät deponering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!