Larmrapport om arsenik i Björkelund

Fyra ton arsenik finns i marken i Björkelund.

Riktvärdena överskrids för bland annat hudkontakt med jord och damm.

Omgående åtgärder vidtas.

14 oktober 2011 06:00

Solgårdarna ligger i södra delen av Björkelund, mellan Björkelundsvägen och bangården. Området användes för impregnering 1940-1954. Järnvägsslipers behandlades med CCA-medel och lagrades. CCA är ett träskyddsmedel där koppar- krom- och arsenikföreningar ingår.

En sanering av det mest förorenade området gjordes 1990-1991. Drygt 4.000 kubik förorenade massor grävdes upp och fraktades till Brännkläppen för tät deponering.

2007-2011 genomfördes en för- och huvudstudie av Solgårdarna. Då påvisades att impregneringsarbetet medfört att 4.100 kilo arsenik fortfarande låg kvar.

Riskbedömning
Riskbedömningen i studien visar att marken innehåller halter av arsenik som överstiger riktvärdena för intag av jord, hudkontakt med jord och damm, inandning av damm och förtäring av växter.

Tre delområden finns: Ett grönområde, inte förorenat, ett upplag av förorenade massor och söder därom en grusplan där Trafikverkets spår 7 går ut.

10.000 kvadratmeter, motsvarande 1,5 fotbollsplan, måste grävas bort. Föroreningen ligger från ytan till 1,5-2 meter. Zonen läcker inte till omgivningen, utan föroreningen ligger fast i området. Grundvattnet påverkas inte.

Planen är att först inhägna förorenade zonen och täcka med markduk samt makadam. Så fort pengar grävs området ut.

-  Där föroreningen ligger ytligt ska man inte ta med sig jordmateriel ut. Och jordmaterial kan även hamna i fordon och stövlar, säger Holger Hansson-Palo, samhällsbyggnadskontoret och ansvarig för miljötillsyn. Vi vill ha stopp på att människor och fordon rör sig i området.

Är det farligt att bo i bostadsområdet intill?

-  Nej, föroreningen är relativt starkt bunden i jorden.

Någon utpekad förorenare finns inte. Kommunen ska därför begära 100 procents bidrag från Naturvårdsverket. Saneringskostnaden kan ligga på sju miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!