Larmrapport om arsenik i Björkelund

Fyra ton arsenik finns i marken i Björkelund.

Riktvärdena överskrids för bland annat hudkontakt med jord och damm.

Omgående åtgärder vidtas.

14 oktober 2011 06:00

Solgårdarna ligger i södra delen av Björkelund, mellan Björkelundsvägen och bangården. Området användes för impregnering 1940-1954. Järnvägsslipers behandlades med CCA-medel och lagrades. CCA är ett träskyddsmedel där koppar- krom- och arsenikföreningar ingår.

En sanering av det mest förorenade området gjordes 1990-1991. Drygt 4.000 kubik förorenade massor grävdes upp och fraktades till Brännkläppen för tät deponering.

2007-2011 genomfördes en för- och huvudstudie av Solgårdarna. Då påvisades att impregneringsarbetet medfört att 4.100 kilo arsenik fortfarande låg kvar.

Riskbedömning
Riskbedömningen i studien visar att marken innehåller halter av arsenik som överstiger riktvärdena för intag av jord, hudkontakt med jord och damm, inandning av damm och förtäring av växter.

Tre delområden finns: Ett grönområde, inte förorenat, ett upplag av förorenade massor och söder därom en grusplan där Trafikverkets spår 7 går ut.

10.000 kvadratmeter, motsvarande 1,5 fotbollsplan, måste grävas bort. Föroreningen ligger från ytan till 1,5-2 meter. Zonen läcker inte till omgivningen, utan föroreningen ligger fast i området. Grundvattnet påverkas inte.

Planen är att först inhägna förorenade zonen och täcka med markduk samt makadam. Så fort pengar grävs området ut.

-  Där föroreningen ligger ytligt ska man inte ta med sig jordmateriel ut. Och jordmaterial kan även hamna i fordon och stövlar, säger Holger Hansson-Palo, samhällsbyggnadskontoret och ansvarig för miljötillsyn. Vi vill ha stopp på att människor och fordon rör sig i området.

Är det farligt att bo i bostadsområdet intill?

-  Nej, föroreningen är relativt starkt bunden i jorden.

Någon utpekad förorenare finns inte. Kommunen ska därför begära 100 procents bidrag från Naturvårdsverket. Saneringskostnaden kan ligga på sju miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Zerpe