Kommunen söker bidrag för sanering

Kalix kommun avser att ansöka om 14 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet i Båtskärsnäs från miljögiftet dioxin.

21 september 2011 06:00

Från 1870-talet till 1968 bedrevs verksamhet vid sågverket i Båtskärsnäs. Bland annat impregnerades under en period virke på området. Det är spåren från detta som nu visar sig i form av miljögiftet dioxin i marken. Sedan 2005 har provtagningar och analyser av jord och grundvatten skett inom industriområdet. Resultaten visar på föroreningar där dioxiner står för de högsta halterna i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden. Det handlar om 13.000 ton jord på ett 30.000 kvadratmeter stort område som innehåller totalt fem gram dioxin. Den acceptabla nivån är enligt Naturvårdsverket 100 nanogram vilket är lika med en miljarddels gram per kilo jord. På grund av dioxinförekomsten är området klassat som riskklass två enligt Naturvårdsverkets inventeringsinstrument, MIFO, Metodik för inventering av förorenade områden. Riskklass två är lika med bedömningen stor risk.

Sanering planeras
På uppdrag av Kalix kommun har företaget Sweco utfört en huvudstudie av industriområdet med kompletterande provtagningar, fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering. De förordar att sanering sker via urschaktning av den förorenade jorden med slutmålet att komma ned till antingen 100 eller 200 nanogram dioxin per kilo torr jord.

-  Vi har valt att sanera till 100 nanogram för att få bort föroreningarna. Det minskar dioxinnivåerna med 92 procent, säger Karl-Axel Bergström, chef vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dioxiner kan orsaka cancer, försämra immunförsvaret och ge upphov till fortplantnings- och utvecklingsstörningar. Så länge det ligger bundet i jorden utgör det dock ingen fara för människan, enligt Karl-Axel Bergström.

-  Det är när man börjar röra i materialet som det kan påverka oss. Saneringen innebär att den förorenade jorden i framtiden inte sprids ut i miljön, säger han.

Orolig
Kostnaden för saneringen beräknas till 14 miljoner kronor.

-  Det är mycket pengar. Vi kommer att söka nationella medel som är specifikt avsatta för ändamålet och fördelas ut av Naturvårdsverket. Bidraget ger full kostnadstäckning vilket innebär att kommunen inte behöver lägga ut några pengar, säger Karl-Axel Bergström.

Kommunen står som huvudman för arbetet om Naturvårdsverket beviljar deras ansökan. Kommunalrådet Kenneth Sandberg (MP) förutsätter att staten tar sitt ansvar.

-  Det här handlar om gamla försyndelser som dessutom är orsakade av ett statligt företag så det finns dubbel anledning att bevilja oss pengarna, säger han.

Är du orolig över dioxinförekomsten?

-  Alla saker som den här är oroande, vi vet ju inte dimensionerna, säger Kenneth Sandberg.

Dioxiner är ett samlingsnamn som i dagligt tal används för ett stort antal miljöföroreningar.

De är svårnedbrytbara och lagras under lång tid i fettvävnaden hos människor och djur.

Människan får främst i sig dioxiner genom vissa livsmedel.

Höga halter av dioxiner kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar.

Ämnet kan också påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem samt orsaka cancer.

I höga doser kan dioxin även orsaka så kallad klorakne, en långvarig akneliknande hudinflammation i ansiktet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!