Det visar sig bland annat i fallet Laver, utanför Älvsbyn, menar han. Länsstyrelsen avstyrker gruvbrytning bland annat efter att ha ställt riksintressena rennäring och mineralutvinning mot varandra.

"Länsstyrelsen anser att riksintresse rennäring ska ha företrädare då det på lämpligast sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt", skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Likaså förlorar gruvan när den ställs mot naturvärden.

Länsstyrelsen "anser", alltså.

Dålig handläggning, anser Jan-Olof Hedström, som för övrigt varit länsråd vid länsstyrelsen. Han saknar en samhällsekonomisk analys från länsstyrelsen. Hedström ger beskrivningen att länsstyrelsen vid prövningen refererar till vad sökande sagt och därtill kommer det som sagts från länsstyrelsens enheter för naturvård, miljö och rennäring fram.

Det är däremot i det här läget, när riksintressen står mot varandra, som det enligt Miljöbalken ska göras en samhällsekonomisk analys som visar vad man bör göra, anser Hedström.

Men länsstyrelsen tvår sina händer, ingen analys.

– När jag läser om vad som förevarit på senare tid så saknar jag uttryck för att länsstyrelsen alls bryr sig om mineralintresset som statligt riksintresse, säger Jan-Olof Hedström.

Han säger sig se samma linje i fallet Kallak, järnmalmsprojektet i Jokkmokks kommun.

– Det är inte bara när det gäller gruvor som man bör arbeta på det här sättet, påtalar han. Om inte kompetensen finns för att göra en analys så får man ta till sig den, resonerar han.

Frågan om huruvida Boliden får bearbetningskoncession, en rätt till fyndigheten i Laver i många år, förefaller att hamna hos regeringen,.

Där ligger redan frågan om huruvida Beowulf/Jokkmokk Iron Mines ska få bearbetningskoncession för järnmalmsprojektet i Jokkmokks kommun. Det kom sig av att länsstyrelsen avstyrkte ansökan. Stora mängder gods kommer att transporteras inom renbetesland och frakterna kan inte anses obetydliga, motiverade länsstyrelsen.

Bergsstaten hade avvikande mening.

– Det är en fråga som vi anser ska prövas i den efterkommande miljöprövningen hos Mark- och miljödomstolen, sade bergmästaren Åsa Persson. Bergsstaten hade även andra synpunkter som gick isär med länsstyrelsen.

Landshövdingen Sven-Erik Österberg, chefen hos länsstyrelsen, vill återkomma med kommentarer om kritiken.

Här kan du läsa kurirens artikel om de stoppade gruvplanerna i Laver.