Debatt: Sverige ska ha en modern försvarsmakt

5 augusti 2013 09:58

SVERIGE TAR ytterligare ett steg mot nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut. Jag har nyligen givit Försvarsberedningen anvisningar att ta fram en försvarspolitisk rapport. Arbetet följer på den säkerhetspolitiska rapport som försvarsberedningen lämnade i maj i år. Tillsammans kommer de två rapporterna utgöra viktiga underlag för nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut som kommer att gälla för perioden efter 2015.

Sedan flera år pågår ett intensivt arbete med försvarsreformen, som ligger till grund för det nya försvaret. Utformningen av vårt försvar bygger på långsiktiga beslut som grundar sig på noggranna analyser. Parallellt med att försvaret genomgår en stor personalförsörjningsreform, som vi inför nya principer för materiel, och som våra kvinnor och män i Försvarsmakten deltar i kvalificerade övningar och internationella insatser så måste den säkerhetspolitiska bedömningen ständigt omprövas.

I propositionen Ett användbart försvar konstaterade regeringen att ett Ryssland som fortsätter utvecklas i en auktoritär riktning, med successivt ökande militär förmåga och med en sänkt tröskel för att använda militärt våld, oroar. Försvarsberedningen, som består av representanter från samtliga politiska partier i riksdagen, konstaterade också i sin rapport Vägval i en globaliserad värld i maj i år, att osäkerheten i vårt närområde ökat jämfört med 2007. Samtidigt bekräftade Försvarsberedningen regeringens uppfattning att det inte går att föreställa sig att en militär konflikt i vårt närområde enbart skulle påverka ett land och att ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid.

Utvecklingen i dag går fortare, är mer komplex och därmed också svårare att förutsäga. Det understryker vikten av att vi bygger det nya försvaret vidare. Sverige ska ha en modern försvarsmakt, utformad och dimensionerad för att försvara Sverige mot de hot som finns vår omvärld idag och i en nära framtid. Försvaret ska också kunna anpassas till nya hot i en förändrad omvärld. Försvarsberedningen underströk behovet av att inriktningen för försvaret fullföljs. Samtidigt är jag tydlig med att vi behöver arbeta vidare. Liksom i alla stora reformer kommer det att krävas justeringar.

Som ett led i det fortsatta arbetet för att bygga det nya försvaret har nu Försvarsberedningen fått i uppdrag att analysera det svenska försvaret och lämna förslag för perioden efter 2015.

• Förslagen ska fullfölja inriktningen för försvaret, med en insatsorganisation med omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagning, utformade, resurssatta och övade för sina uppgifter.

• Förslagen ska beakta förmågeutvecklingen i omvärlden och eventuella konsekvenser för insatsorganisationen.

• Behov av justeringar inom personalförsörjningssystemet övervägas.

• Analyser och förslag till inriktning ska lämnas för det civila försvaret, inklusive Försvarsmaktens behov av stöd.

• Stödet mellan Försvarsmakten och samhället i övrigt ska analyseras.

Senast den 31 mars nästa år ska Försvarsberedningen lämna sin försvarspolitiska rapport. Min förhoppning är att samtliga partier kommer att ta ansvar för Sverige genom att fortsätta arbetet med en gedigen försvarspolitisk analys i Försvarsberedningens nästa fas. Det finns en tradition och ett värde i en bred enighet i försvars- och säkerhetspolitiska frågor som senast kom till uttryck i Försvarsberedningens omvärldsrapport. Breda politiska överenskommelser i försvars- och säkerhetspolitiken skapar stabilitet och trovärdighet för vårt försvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!