Debatt: Satsningar får hela landet att leva

21 augusti 2012 06:00

DET SKA vara möjligt att leva, bo och arbeta i hela Sverige. I dag ökar skillnaden mellan olika regioner i Sverige. I de flesta kommunerna minskar befolkningen. Många människor ser ingen framtid i den ort de har växt upp i.

Den politiska utvecklingen har missgynnat glesbygden. Privatiseringar och nedskärningar drabbar de mindre orterna när de privata välfärdsföretagen försöker vinstmaximera och etablera sig där "det finns en marknad".

De stora näringspolitiska satsningarna görs i dag i storstäderna. Det är feltänkt eftersom stora delar av landets tillväxtmotorer finns utanför storstadsregionerna. Framtida generationsväxling på arbetsmarknaden i regioner utanför storstäderna kommer att leda till stora problem om inte ett övergripande nationellt ansvars tas.

Det är resursslöseri att inte tillvarata den potential och kreativitet som finns ute i landet. Resurserna nationellt behöver fördelas mer rättvist för att livschanser ska utjämnas och människor känna större frihet att bosätta sig där de vill. Vänsterpartiet har ett program för fler jobb och ökad framtidstro i regionerna utanför de större tätorterna.

Vi vill satsa på gröna jobb och turism. En ökad efterfrågan på lokalproducerad mat, bioenergi och fjäll- och landsbygdsturism behöver tillvaratas.

För att fler småföretag ska etableras och kunna växa vill vi öka tillgängligheten till krediter och grunda för fler lokala sparbanker. Högskolorna i regionen ska få särskilda medel för att tillsammans med regionens småföretag bygga upp nya kompetenser, produkter, tjänster och näringar.

Vi vill även återföra pengar till de kommuner och bygder som har vattenkraft, vindkraft och gruvor inom sina kommungränser. Det bör ske genom ett lokalt utvecklingskapital som kan satsas på lokal innovation.

Vi vill underlätta för lanthandlare och mackar att kunna vara kvar och få lönsamhet i verksamheten. Det finns lyckade exempel från Norge.

Den offentliga servicen måste fungera bättre. Viktiga infrastruktursatsningar som har släpat efter måste genomföras. Det gäller allt ifrån järnväg till IT-system. Genom en särskild satsning på vuxenstudier och kompetensutveckling förbereder vi oss för kommande arbetstillfällen.

Man ska kunna åldras utan att känna oro över hur man ska klara sig. Vi vill ha en maxtaxa för hemtjänsten på 100 kronor per timme för att ingen ska behöva avstå hjälp av ekonomiska skäl.

Vi föreslår också en ökad bemanning på äldreboendena där de gamla med störst behov finns. Både i hemtjänsten och på våra äldreboenden tycker vi att de äldre själva ska få bestämma mer över vad och på vilket sätt de vill ha hjälp. Det är en fråga om att faktiskt få möjlighet att leva som man vill eller är van vid.

För att människor ska kunna leva vart de vill i landet är det nödvändigt att vi skapar utvecklingsmöjligheter för alla delar av Sverige. Det finns stor potential och goda framtidsutsikter som måste tas på allvar. Vänsterpartiet tänker gå i täten för att förbättra villkoren även i småorterna. Det tjänar hela landet på, även storstäderna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Sjöstedt (V), partiordförande; Siv Holma (V), riksdagsledamot, Norrbotten; Jörgen Blom (V), distriktsordförande, Jämtland; Agneta Hansson (V), distriktsordförande, Västerbotten; Christina Snell Lumio (V), distriktsordförande, Norrbotten;