Debatt: Ett barns kön får aldrig avgöra

24 mars 2012 06:00

ALLA MÄNNISKOR är unika individer med samma absoluta och okränkbara värde. Utifrån denna människosyn, som kommer ur kristen idétradition och etik, är det viktigt att granska alla företeelser och politiska beslut.

Vi menar därför att det är nödvändigt att ifrågasätta och motarbeta dem som vill sortera människor utifrån deras önskvärdhet.

Häromdagen läste vi om hur en ny teknik för att sortera bort spermier med oönskat kön sprider sig över världen. Abort av flickfoster har länge varit utbrett i vissa länder i Asien där uppskattat uppåt 100 miljoner flickor ansetts oönskade.

Förra året gjorde Europarådet en utredning i frågan som omfattade 47 länder. Där konstateras att sena aborter på grund av kön förekommer i stor utsträckning även i Albanien, Azerbajdzjan, Armenien och Georgien.

Även om tekniken ännu inte används i Sverige, måste vi i tidigt skede uppmärksamma det oetiska med ingrepp och medicinsk teknik som väljer bort människor på grund av kön eller andra egenskaper.

I Sverige är det i dag möjligt att könsbestämma ett foster i vecka 11 medan abort är tillåtet fram till vecka 18. Vi ifrågasätter rätten för föräldrarna att få veta könet på barnet, innan tidsgränsen för abort gått ut. Detta för att motverka att bortsortering på grund av kön sker i Sverige.

Människan är inte och kommer aldrig att vara fullkomlig. Vi föds som unika individer med olika styrkor och svagheter. Att värdera en pojkes liv högre än en flickas går starkt emot vår människosyn. Detsamma gäller bortsortering av människor med funktionshinder som inte stämmer med en allmän bild av vad som är "normalt". Människovärdet är absolut och okränkbart. Vi vill därför försvara att sjukvården ska vara i livets tjänst och att människovärdet alltid ska respekteras.

Vi måste vara ytterst vaksamma på hur teknik för bortsortering på grund av kön sprids och accepteras runt om i världen. Fosterdiagnostik och medicinsk teknik ska användas för att diagnostisera sjukdomar i avsikt att bota, förebygga sjukdom eller skydda barnet. Det är önskvärt och bra. Men ökade möjligheter och acceptans för teknik med utsorterande syfte, kan leda till att människor värderas olika. Det är en utveckling som vi inte kan acceptera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tuve Skånberg (KD), riksdagsledamot; Maare Tamm, filosofie doktor i psykologi; Magnus Göransson, barn- och ungdomsläkare; Kjell O. Lejon, professor, Ivar Gustafsson, docent;