Debatt: Spara energi med vattenkraftsel

16 november 2011 06:00

KRISTER Hammarbergh (M), riksdagsledamot för Norrbottens län, har i en motion till riksdagen framfört vikten av att förbättra förutsättningarna för att effektivisera och öka vattenkraftens produktionskapacitet.

Vattenkraften står för ungefär hälften av vår svenska elproduktion.

Den producerar baskraft, men kan samtidigt snabbt regleras och är därmed en förutsättning för andra förnybara energislag, exempelvis vindkraft.

Vattenkraften kommer att vara en viktig garant i framtiden för svensk industris krav på pålitliga och säkra elleveranser, och givetvis för fortsatt utveckling av svensk välfärd.

Krister Hammarbergh beskriver hotbilden som bland annat ligger i att befintliga vattendomar är föremål för omprövning, något som allt som oftast leder till att produktionen i vattenkraftverken minskas. Detta har även studier som genomförts tydligt visat.

Samtidigt hörs röster i debatten om att vi måste värna den biologiska mångfalden, och självklart är det så.

Vattenkraftproducenterna har genomfört och genomför åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen.

Bland annat har konstgjorda lekområden anlagts för att göra det lättare för fisken att leka. Stora mängder fisk odlas och återplaneras varje år, samtidigt som det byggs vandringsvägar som gör att fisken kan simma förbi anläggningarna.

Dessutom effektiviserar branschens företag befintliga anläggningar så att vi kan få ut mer energi ur redan utbyggda vattendrag.

Miljöfrågor handlar alltid om en avvägning mellan globala, regionala och lokala intressen. Den globala uppvärmningen är den övergripande viktigaste miljöfrågan och vårt svenska kraftsystem, som till 96 procent har mycket låga utsläpp av koldioxid, är ett internationellt föredöme.

Där har vattenkraften en särklassig roll. Om lagstiftarna bakom gamla vattenlagen hade haft dagens kunskap om klimatet, hade förmodligen mer vattenkraft byggts.

Sverige står inför utmaningen att öka andelen förnybar energi och samtidigt minska våra utsläpp av växthusgaser samt effektivisera vår energianvändning. Det är en utmaning som vi kan klara av bland annat genom att minska vårt oljeberoende.

Vi vill se en ökad andel järnvägstransporter, fler elbilar i transportsektorn, och minskad oljeanvändning i industrin och i bostäderna genom att konvertera oljepannor till värmepumpar eller fjärrvärme.

Dessa är exempel på hur vi med vår rena el både kan spara energi och minska våra utsläpp av växthusgaser. Men då går det inte att samtidigt minska elproduktionen från vår vattenkraft - förnybar, reglerbar och en viktig del av vår baskraft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker, Svensk Energi