Ett fyrtiotal nyfikna medlemmar i PRO Nederluleå norra fick möta chefen för kommunens vård och omsorg, Anna Fors, i föreläsningsserien Värt att veta.

Anna Fors började med att berätta om hur kommunens äldreomsorg är organiserad och styrs. Socialtjänstlagen säger att alla medborgare ska ha ett värdigt liv med välbefinnande och bemötas på ett gott sätt och med respekt. Detta har kommunen specificerat i en äldreplan där målen har satts, till exempel att den som har behov av trygghetsboende skall ha rätt till detta och att man ska erbjudas ett vård- och omsorgsboende inom 90 dagar när behovet uppstår.

Luleå har idag 345 lägenheter i trygghetsboenden och 745 lägenheter i vård- och omsorgsboende. Trots att antalet äldre har ökat har köerna blivit kortare. Det hänger också samman med att hälsoläget för äldre har förbättrats. För att minska belastningen på anhöriga erbjuder kommunen avlastningsplatser där vårdkrävande kan få stanna en vecka.

Nu introduceras också digitala hjälpmedel som kameratillsyn och gps för den som vill så att man kan leverera trygghet hela natten. Om någon faller eller lämnar sitt boende larmas personalen så att man kan få hjälp direkt.

Åhörarna hade många frågor om hur hjälpbehovet styrs och vilket inflytande man som äldre har över vilka stödinsatser man kan erbjudas. Svaret var att insatserna styrs av hjälpbehovet och att man kan begära mer hjälp om situationen ändras. Det blev ett livligt utbyte av synpunkter på hur man vill behandlas och vilka möjligheter kommunen har att tillgodose önskemål om service. Anna Fors uppmanade alla att ta kontakt med enhetscheferna om man har frågor eller önskemål eller vårdbehovet ändras så kan man göra justeringar i den enskildes vårdplan.

Deltagarna på mötet fick ett gott intryck av ambitionsnivån i kommunens äldreomsorg och avtackade Anna Fors och kommunens texttolkare med varma applåder.